STRONA GŁÓWNA

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

projekt, zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”  w latach 2015 - 2020 (moduł „Tradycja I a”, umowa nr 0504/NPRH/H 1a/83/2015).

 

Henryk Siemiradzki (1843-1902) – to wybitny malarz, autor najbardziej rozpoznawalnych dziś na świecie polskich obrazów (Pochodnie Nerona, Dirce chrześcijańska), który swoim darem zapoczątkował istnienie Muzeum Narodowego w Krakowie. Realizacja  projektu, zakończona publikacją Korpusu dzieł artysty,  znacznie pogłębiła badania nad sztuką polską XIX wieku, do której należy dorobek Siemiradzkiego, niesłusznie przypisywany do sztuki rosyjskiej. Korpus jest drugim po katalogu obrazów Jana Matejki (1993) pełnym opracowaniem twórczości artysty z tej epoki, niezależnym od wystaw, opartym na szerokich kwerendach i znacznie pogłębionej dokumentacji (w tym digitalizacji korespondencji w Rzymie). Obejmuje 2 tomy w wersji polskiej i 2 – w wersji angielskiej: Dzieła z historii starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa i religijne  i Dzieła o tematyce świeckiej,  tom 3 Głosy o twórczości Siemiradzkiego – ze studiami nad twórczością, archiwaliami i bibliografią, tom 4 – Warsztat malarski Siemiradzkiego. W stanowiących ważną część projektu badaniach technologicznych zastosowano szeroką gamę technik analitycznych i obrazowanie w różnych zakresach promieniowania, uzyskując bogatą bazę danych, dotyczącą materiałów i technik, stosowanych przez malarza oraz jego metod pracy. Przebadano szczegółowo ponad 90 obrazów ze zbiorów polskich i zagranicznych. Rezultaty badań wykorzystano w autentyfikacji dzieł o niepewnej atrybucji. Wydano 4 tomy materiałów z konferencji międzynarodowych i 2 tomy dokumentacji. Łącznie opublikowano około 100 artykułów. Dzięki publikacji Korpusu, dorobek twórczy Siemiradzkiego, jako część polskiego dziedzictwa kulturowego, zostanie wprowadzony w międzynarodowy obieg naukowy, stanowiąc podstawę do pogłębionej refleksji nad stosunkiem do antyku i chrześcijaństwem, życiem artystycznym (w tym polskich studentów Akademii petersburskiej i kolonią artystyczną w Rzymie) oraz kulturą wizualną końca XIX wieku w Polsce i Europie. Publikacja Korpusu poprzedza przygotowanie monografii.

W projekcie uczestniczyły: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (jednostka koordynacyjna), Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie, współpracowała m.in. Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie.  Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Malinowski.