OSTATNIE PUBLIKACJE

 

 

Pod redakcją Jerzego Malinowskiego

Tom 1A: Dzieła z historii starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa i     

            religijne    ISBN 978-83-956228-2-3 (s. 372)

Spis treści:

Jerzy Malinowski, Wstęp

Jerzy Malinowski, Kamilla Twardowska, Biografia

Spis skrótów bibliograficznych i innych

Uwagi redakcyjne do korpusu

Paulina Adamczyk, Magdalena Laskowska, Jerzy Malinowski, Szkicowniki

1. Szkice młodzieńcze i obrazy rodzajowe (1856–1872)

2. Studia akademickie (1864–1871)

3. Obrazy z dziejów Rzymu

4. Chrystus i Jawnogrzesznica

5. Sceny z Chrystusem

6. Sceny z życia pierwszych chrześcijan

7. Świeczniki chrześcijaństwa (Pochodnie Nerona)

8. Dirce chrześcijańska

9. Obrazy religijne

10. Dzieła do świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie

11. Obrazy z życia religijnego

Dzieła Henryka Siemiradzkiego w układzie chronologicznym

Wykaz alfabetyczny tytułów dzieł do układu chronologicznego

Pod redakcją Jerzego Malinowskiego

Tom 2:  Dzieła o tematyce świeckiej

             ISBN 978-83-956575-6-6 (s. 632)

Spis treści:

12. Sceny historyczno-rodzajowe

13. Fryne

14. Idylle

15. Cykl słowiański

16. Motywy historyczne i literackie (polskie i niemieckie)

17. Kompozycje alegoryczne i dekoracyjne

18. Pejzaże

19. Akty

20. Portrety

21. Kurtyny

 

Indeks osobowy (obejmuje również postaci mitologiczne, biblijne i literackie)

Uzupełnienia

Podziękowania

 

Tom 3:  Głosy o twórczości Henryka Siemiradzkiego  

             Pod redakcją Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik

             ISBN 978-83-956228-3-0  (s. 300)

Spis treści:

 

Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Wstęp

 

Studia:

 

Veronika Irina Bogdan, Henryk Siemiradzki w Cesarskiej Akademii Sztuk

Agnieszka Świętosławska, Henryk Siemiradzki – młodzieńcze prace realistyczne

Dorota Gorzelany-Nowak, Antyk grecko-rzymski w twórczości Henryka Siemiradzkiego

Grzegorz First, Nie tylko Rzym. Starożytny Egipt i Bliski Wschód Henryka Siemiradzkiego

Witold Dobrowolski, Treści programowe w Sądzie Parysa Henryka Siemiradzkiego

Marzena Królikowska-Dziubecka, Kompozycje dekoracyjne i alegoryczne Henryka Siemiradzkiego wobec tradycji europejskiego malarstwa plafonowego

Paulina Adamczyk, Magdalena Laskowska, Rysunek w twórczości Henryka Siemiradzkiego

Dominika Sarkowicz, Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego

Anna Masłowska, Henryk Siemiradzki i fotografia

Agnieszka Kluczewska, W „świecie sztuki” – Henryk Siemiradzki i instytucje życia artystycznego

Maria Nitka, Henryk Siemiradzki w Rzymie

Tatiana Karpowa, Henryk Siemiradzki w Rosji

Jerzy Malinowski, O roli Henryka Siemiradzkiego w kulturze polskiej

 

Miscelanea – opr. Jerzy Malinowski

 

1. Pierwszy pobyt Henryka Siemiradzkiego w Krakowie (1871)

2. Założenie Muzeum Narodowego w Krakowie w 1879 i jego otwarcie w 1883 roku

3. Pogrzeby Siemiradzkiego – w Warszawie (1902) i Krakowie (1903)

 

Aneks – Rysunki i faktury malarskie

 

Jerzy Malinowski (Rysunki), Dominika Sarkowicz (Faktury malarskie) Wstęp

1. Rysunki realistyczne, około1868–1873

2. Rysunki akademickie, około 1868–1889

3. Rysunki neoklasyczne

4. Ornamenty

5. Kompozycje geometryczne, 1876–1883

6. Perspektywy, 1871–1885

7. Faktury malarskie, 1876

 

Źródła archiwalne:

 

Maria Nitka, Źródła archiwalne w Polsce

Kamilla Twardowska, Źródła archiwalne w Muzeum Narodowym w Krakowie

Maria Nitka, Źródła archiwalne w Rzymie

Maria Górenowicz, Źródła archiwalne w Rosji

 

Bibliografia życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego

Opracował Jerzy Malinowski przy współpracy Marcina Teodorczyka

 

Bibliografia 1864–1903

Bibliografia od 1904

Publikacje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i indywidualne uczestników projektu za lata 2015–2020

 

Tom 4

Pod redakcją Dominiki Sarkowicz

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Narodowe w Krakowie & Wydawnictwo Tako,

Warszawa – Kraków - Toruń 2022

ISSN 2719-7212

ISBN 978-83-66758-02-5 (s. 830)

Spis treści:

Jerzy Malinowski, Przedmowa

Dominika Sarkowicz, Wstęp

Część pierwsza: Warsztat malarski, opr. Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, Ksenia Zdzieszyńska-Demolin

Część druga: Katalog analizowanych dzieł. Glosy technologiczne, Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, Ksenia Zdzieszyńska-Demolin, Dorota Pliś, Magdalena Borkowska 

 

 

 

HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS

edited by Jerzy Malinowski 

translated from the Polish by Krzysztof Z. Cieszkowski

Polish Institute of World Art studies & Tako Publishing House,

Warsaw – Toruń 2021     ISSN 2719-7212

 

 

Volume 1B: Works on Ancient History, Early Christianity and

                  Religious Works

                   ISBN 978-83-9565755-7-3  (pp. 372)

Table of contents:

Jerzy Malinowski, Introduction

Jerzy Malinowski, Kamilla Twardowska,

Biography

Index of Bibliographical and Other Abbreviations

Editorial Remarks on the Catalogue Raisonné

Paulina Adamczyk, Magdalena Laskowska, Jerzy Malinowski, Sketchbooks

 

1. Early Sketches and Genre Paintings (1856–1872)

2. Academic Studies (1864–1871)

3. Paintings from Roman History

4. Christ and the Harlot

5. Scenes with Christ

6. Scenes from the Lives of the First Christians

7. Candlesticks of Christianity (Nero’s Torches)

8. Christian Dirce

9. Religious Paintings

10. Works for the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow

11. Scenes from Religious Life

 

Works of Henryk Siemiradzki in Chronological Order

Alphabetical List of Titles for Works in Chronological Order

 

 

Volume 2B: Genre, Portrait and Other Works

                   ISBN 978-83-956575-8-0   (pp. 632)

Table of contents:

12. Historical-Genre Scenes

13. Phryne

14. Idylls

15. The Slavonic Cycle

16. Historical and Literary Motifs (Polish and German)

17. Allegorical and Decorative Compositions

18. Landscapes

19. Nudes

20. Portraits

21. Curtains

 

Index of names (including mythological, biblical and literary characters)

Addenda

Acknowledgement

 

 

SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE  / POLISH AND RUSSIAN ARTISTS AND ARCHITECTS IN THE ART COLONIES ABROAD AND IN POLITICAL EXILE 1815-1990

Pod redakcją  Jerzego Malinowskiego i Iriny Gavrash           

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń         ISSN 2353-5709  

Tom III (2015): Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej1815–1990/ Польские и российские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815–1990

Pod redakcją Jerzego Malinowskiego, Iriny Gavrash  i Dominika Ziarkowskiego        ISBN 987-83-62737-64-2 

Tom IV (2016):Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизм / Henryk Siemiradzki and academism  

Pod redakcją Jerzego Malinowskiego, Iriny Gavrash & Katarzyny  Maleszko   (s. 234)

Tom V (2017): Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? / Что изображено на картинах Генриха Семирадского? / What’s there in the paintings of Henryk Siemiradzki

Pod redakcją Jerzego Malinowskiego  &  Iriny Gavrash   (s. 216)

 

- SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ

 

 

WORLD ART STUDIES

edited by Agnieszka Kluczewska-Wójcik & Jerzy Malinowski 

Polish Institute of World Art studies & Tako Publishing House

Warsaw – Toruń      ISSN 2543-4624

Volume 18 (2018): The Henryk Siemiradzki that we do not know

edited by Agnieszka Kluczewska-Wójcik & Dominika Sarkowicz  (pp. 182)

 

-  WORLD ART STUDIES

 

 

ACCADEMIA POLACCA DELLE SCIENZE BIBLIOTECA E CENTRO DI STUDI A ROMA, CONFERENZE   

Roma     ISBN 0239-8605

Volume 145  (2020): Henryk Siemiradzki and the International Artistic Milieu in Rome

A cura di Maria Nitka & Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma & Polish Institute of World Art Studies, Roma  

ISBN 978-83-956575-5-9;  ISBN 978-83-63305-88-8   (pp. 294)  

Indice:

JERZY MALINOWSKI, Introduction – Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome; PETRA TEN-DOESSCHATE CHU, Siemiradzki’s Rome; LEILA KHASIANOVA, Do we need a Russian academy in Rome? Henryk Siemiradzki and art education; PAVEL KLIMOV, Russian artists in Rome: the era of Henryk Siemiradzki; LEONEE ORMOND, Leighton and the Poet; WALDEMAR OKOŃ, Siemiradzki and the Polish Three Bards; NINA MARKOVA, Some ideas about “French artist of the times of Louis XV paints a portrait of the Marquise” by Siemiradzki; AGNIESZKA ROSALES-RODRIGEZ, Visuality on show. Henryk Siemiradzki’s “fetishization of sight”; MICHAŁ HAAKE, Realism and postsecularism. On “Christ and Sinner” by Henryk Siemiradzki; MARIA POPRZĘCKA, An Academician in a Roman Slaughterhous; MARIA NITKA, The 48 naked truth. Henryk Siemiradzki`s “Phryne” – antiquity and realism in 19th century painting; WITOLD DOBROWOLSKI, The content of Henryk Siemiradzki’s “The Judgement of Paris” from the National Museum in Warsaw; GRZEGORZ FIRST, Inspiration – selection – function. Ancient objects in Henryk Siemiradzki’s paintings; MARZENA KRÓLIKOWSKA-DZIUBECKA, The decorative painting of Henryk Siemiradzki in context of early modern art in Rome; AGNIESZKA KUCZYŃSKA, The Limits of Painting: Theatrical Curtains by Henryk Siemiradzki; TATIANA KARPOVA, Henryk Siemiradzki. In a convent’s silence; KAMILLA TWARDOWSKA, Henryk Siemiradzki and his private contacts with Polish Painters in St. Petersburg; VERONICA IRINA BOGDAN, Henryk Siemiradzki on World International exhibitions; LIDIA GERC, Siemiradzki in Vienna; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Marketing academism: Henryk Siemiradzki’s strategies of display; ANNA MASŁOWSKA, Henryk Siemiradzki’s painting on the European market of photographic reproductions of works of art.

HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY

Pod redakcją  Jerzego Malinowskiego

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń  2021

 

Tom 1: Józef Dużyk, Piotr Szubert, O Henryku Siemiradzkim     

ISBN 978-83-66758-00-4       (s.134)

 

 

Tom 2: Jurij Biriulow, Małgorzata Biernacka, Tak malować, jak pan Siemiradzki maluje, umieją tylko mistrzowie. Prasa lwowska o Henryku Siemiradzkim. Antrologia tekstów z lat 1872-1914

ISBN 978-83-66758-01-8      (s. 388)

 

 

 

SZTUKA i KRYTYKA / ART AND CRITICISM

Pod redakcją  Jerzego Malinowskiego, Grażyny Raj i Marcina Teodorczyka

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa   ISSN 2544-9281

 

2020, nr 11-12 (98-99): Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Raport z badań 2015-2020

Opracował Jerzy Malinowski  (s. 68) 

Zawiera  dokumentację i pełną bibliografię projektu

 

2021, nr 7-8 (106-107): Siemiradzki      

Opracował  Jerzy Malinowski   (s. 102)

 

-  SZTUKA i KRYTYKA / ART AND CRITICISM